اخبار

portfolio-image-2-800x600

مراکز تحقیقاتی و خدماتی

باتوجه به ایجاد شبکه بزرگی از پژوهشگران و ارتباط تنگاتنگ صندوق با پارک های علم و فناوری دانشگاه ها و استان ما به منظور حمایت از پژوهشگران بر اساس روابط موجود بین صندوق و سایر مراکز آموزش عالی ….

portfolio-image-1-800x600

مراکز تحقیقاتی و خدماتی

باتوجه به ایجاد شبکه بزرگی از پژوهشگران و ارتباط تنگاتنگ صندوق با پارک های علم و فناوری دانشگاه ها و استان ما به منظور حمایت از پژوهشگران بر اساس روابط موجود بین صندوق و سایر مراکز آموزش عالی ….

portfolio-image-3-800x600

مراکز تحقیقاتی و خدماتی

باتوجه به ایجاد شبکه بزرگی از پژوهشگران و ارتباط تنگاتنگ صندوق با پارک های علم و فناوری دانشگاه ها و استان ما به منظور حمایت از پژوهشگران بر اساس روابط موجود بین صندوق و سایر مراکز آموزش عالی ….