قرارداد محرمانگی

دریافت مستندات

تصویب در هیئت مدیره

تدوین گزارش

نظارت بر اجرا

اختتام

درخواست سرمایه گذاری

ارزیابی مرحله 1

ارزیابی مرحله 2

حصول توافق سرمایه گذاری

انعقاد قرارداد

پرداخت و تامین مالی